Regulamin konkursów na Facebooku

REGULAMIN KONKURSÓW FIRMY LOTEX24 SP. Z O. O. NA FACEBOOKU
 (dalej „Regulamin”)

§ 1
DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. „Konkurs” – konkurs prowadzony  na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
b. „Organizator” – Lotex24 Sp. z o. o. z siedzibą w 68-213 Lipinki Łużyckie przy ul. Zajączek 21a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274100 , NIP: 9730888586, REGON: 080155855 , reprezentowaną przez Agnieszkę Goździewską.
c. „Fundator”   –   fundatorem    nagród    w    Konkursie    jest    Lotex24 Sp. z o. o. z siedzibą w 68-213 Lipinki Łużyckie przy ul. Zajączek 21a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274100 , NIP: 9730888586, REGON: 080155855 , reprezentowaną przez Agnieszkę Goździewską.
d. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
e. „Nagrody Główne” – produkty przedstawione na głównym zdjęciu postu konkursu o wartośi podanej w treści postu konkursu


§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Lotex24 Sp. z o. o. z siedzibą w 68-213 Lipinki Łużyckie przy ul. Zajączek 21a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274100 , NIP: 9730888586, REGON: 080155855 , reprezentowaną przez Agnieszkę Goździewską.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się I kończy w terminie podanym w treści postu konkursu.
3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
5. W Konkursie nie mogą brać udziału: Fundator, pracownicy Fundatora, Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
6. W trakcie trwania Konkursu Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
9. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.
10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

§ 3
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
a. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie http://lotex24.org/regulamin-konkursów-facebook, uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczną akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przesłanych przez uczestnika danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
b. Dołączyć do fanów profilu lotex24 w serwisie Facebook.
c. Spełnić pozostałe warunki opisane w treści postu konkursowego
2. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-c niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
3. Na koniec konkursu Komisja Konkursowa wybierze zwycięzcę, którego nagrodzi.
4. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
5. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 1 lub § 3 ust. 5 nie będą przyjmowane.
7. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.
9. Uczestnik przesyłając jakiekolwiek materiały udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie tych materiałów przez Lotex24 Sp. z o. o. z siedzibą w 68-213 Lipinki Łużyckie przy ul. Zajączek 21a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274100 , NIP: 9730888586, REGON: 080155855 , reprezentowaną przez Agnieszkę Goździewską.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE
1. Każdy Uczestnik, który zamieścił materiały w ramach Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem  zamieszczonych treści i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie lub oświadcza, że posiada wiedzę, że zamieszczone treści w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
2. Uczestnik zwolni Organizatora lub Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Portretu przenoszone, na Organizatora lub Fundatora na podstawie postanowień Regulaminu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.

§ 5
NAGRODY W KONKURSIE I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA
1. W ramach Konkursu przewidziane są nagrody:
a. Podczas każdego Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze zwycięzcę konkursu.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzanie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania   nagród   Zwycięzcy   oraz   terminów   ich   dostarczenia.   Zadania  Komisji
Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
3. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda.

§ 6
ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie konkursowej.

§ 7
WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20.03.2016 r.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Lotex24 Sp. z o. o. z siedzibą w 68-213 Lipinki Łużyckie przy ul. Zajączek 21a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274100 , NIP: 9730888586, REGON: 080155855 , reprezentowaną przez Agnieszkę Goździewską. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w  celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz zamieszczeniem Zwycięzcy Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania - adresu do wysyłki nagrody, numeru PESEL oraz adresu właściwego dla urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody) w treści postu konkursowego.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

§ 9
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD
1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników w treści postu Konkursu lub za pomocą wiadomości e-mail.
2. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, numer PESEL, adres urzędu skarbowego celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: lotex24@wp.pl. Jednocześnie każdy Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu w treści postu Konkursowego wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
3. Organizator wyda nagrody rzeczowe Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej do 21 dni roboczych od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.
4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
5. Przedstawiciel firmy kurierskiej przed dostarczeniem nagrody rzeczowej wykona 2 próby kontaktu telefonicznego z nagrodzonym Uczestnikiem w celu ustalenia godziny i miejsca przekazania nagrody.
6. Każdy Zwycięzca nagrody rzeczowej po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
7. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 miesięcy od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Fundatora.
8. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 10
REKLAMACJE
1. Wszelkie  reklamacje  w  związku  z  Konkursem  należy  zgłaszać  na  adres  Organizatora  z      dopiskiem
„Konkurs” na adres Lotex24 Sp. z o. o. z siedzibą w 68-213 Lipinki Łużyckie przy ul. Zajączek 21a.    lub    w    formie    elektronicznej    na    następujący    adres    e-mail: lotex24@wp.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.